Senior Associate Governance and Wales Committee support, Communications, and Stakeholder Management (Fixed Term Maternity Contract, 9 months)

Equality and Human Rights Commission

 • Team: Wales and Corporate Strategy and Policy Network
 • Grade: Senior Associate Level 3
 • Salary: £31,015.68
 • Location: Cardiff/Caerdydd
 • Closing: 11:59pm, 26th Jan 2022 GMT

Job Description

*This is a bilingual advert please scroll down for the Welsh version. Please note, our application form can be translated into Welsh by right-clicking, selecting translate, then the 3 dots then selecting Welsh. We welcome applications in English or Welsh. 

About us

We are the Equality and Human Rights Commission. We are Great Britain’s national equality body and a United Nations accredited National Human Rights Institution. We were established by the Equality Act 2006 and our role is to protect and promote equality and human rights across England, Scotland and Wales. As a statutory non-departmental public body, we are funded by HM Treasury via the Cabinet Office, but we operate independently of governments.

We pride ourselves on being a flexible and inclusive employer. We celebrate difference, embrace diversity and support all our people to thrive at work. If this sounds interesting - apply to join us!

Our Vacancy

We are now looking for someone to join our Wales team, who shares our values of fairness, dignity and respect and can work with us to build upon our achievements, ensuring our vision becomes a reality.

Within the Wales, Corporate Strategy and Policy Network, the Senior Associate will support the Wales team to deliver the strategic plan and meet the governance and secretariat requirements arising from the Equality Act 2006 to have a statutory Wales Committee.

The role will provide secretariat to the Wales Committee and stakeholder engagement management and deliver communications.

The Wales team is responsible for all of the Commission’s work in Wales.

Responsibilities

The key responsibilities for this role include:

•      Provide governance support and secretariat support to Wales Committee and EHRC Commissioner for Wales including overseeing agendas, taking minutes and coordinating the Committee’s engagement strategy.

•      Manage stakeholder engagement including maintaining a stakeholder database, events organisation and engaging external stakeholders and networks in the delivery of the Commission’s strategic plan objectives.

•      Manage communications in Wales to maximise the impact of projects, outputs and outcomes, raising the impact of our successes with stakeholders and raising the profile of the Commission’s work in Wales. This will include the development and delivery of communications actions plans with media liaison, updating web site content and social media account management.

Important InformationCurrently we are trialling hybrid working, which is where an employee works part of the week in their EHRC office and part of the week from home. This is a voluntary, non-contractual arrangement and your office will be your contractual place of work. The number of days that anyone will be able to work at home will be determined primarily by business need. If you are successful, any opportunities for hybrid working, including whether a hybrid working arrangement is suitable for this role or for yourself, will be discussed with you prior to you taking up your post.

Benefits

The salary for this role is £31,015.68 (pro-rata)

Those joining us from with the Civil Service on a level transfer may be offered their current salary, where possible, and only where the requirements of our starting pay guidance are met.

 • A range of flexible working patterns

 • Annual leave entitlement of 30 days (pro-rated for part time employees), plus 8 Bank Holidays per year

 • Access to Civil Service Pension Scheme and partnership pension schemes

 • Employee Assistance Programme, and a range of employee wellbeing offerings

 • Season ticket loans

 • Employee Benefits Portal, including cycle to work, charity giving, gym discounts and employee retail savings

 • Payment of professional subscriptions

 • Favorable enhanced parental leave options

 • Mental Health First Aiders

 • Access to Civil Service Learning and a range of comprehensive Learning and Development options

 • Access to Civil Service Jobs portal

How to apply

If this sounds like the role for you, please review the attached Knowledge, Skills and Experience and Grade Profile for more information and submit your application today!

You will be assessed against our core skills (Leadership, Delivery Management and Stakeholder Engagement) and the knowledge, skills and experience required for the role in the application form. Please provide evidence and examples from your work history or other aspects of your life to demonstrate how you meet the criteria required. 

Guaranteed Interview Scheme

The Equality and Human Rights Commission is an accredited Disability Confident Leader and operates a Guaranteed Interview Scheme (GIS) for candidates with a disability.

Should you wish to apply under our Guaranteed Interview Scheme or request a reasonable adjustment, please indicate this in your application.  

If you require an alternative accessible version of the application form or wish to discuss your application or reasonable adjustment  – please contact us by email at recruitment@equalityhumanrights.com or by telephone on 0161 829 8100.

Diversity in our workforce

At the Commission, we are proud of our inclusive workplace where we celebrate difference, value everyone’s contribution and where people of all backgrounds can thrive.  We do not accept discrimination or harassment, and all our recruitment decisions are based on fair and open competition, with appointment on merit. We are committed to further growing our workplace by making sure that the talent pipelines for our most senior roles are as diverse and inclusive as they can be. We welcome applications from everyone and encourage disabled people and people from an ethnic minority background to apply. This is to ensure we are taking positive action in order to achieve our legitimate aim of a balanced representation in our workforce at senior grades.

Uwch Swyddog Cyswllt Llywodraethu a chefnogi Pwyllgor Cymru, Cyfathrebiadau, a Rheoli Rhanddeiliaid (Cytundeb Cyfnod Penodol dros gyfnod mamolaeth am 9 mis)

Amdanom ni

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ydym ni. Ni yw corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr ac rydym yn Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol wedi’i achredu gan y Cenhedloedd Unedig. Cawsom ein sefydlu gan Ddeddf Cydraddoldeb  2006 a’n rôl yw amddiffyn a hybu cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban. Fel corff cyhoeddus anadrannol statudol, cawn ein hariannu gan Drysorlys EM drwy’r Swyddfa Gabinet, ond rydym yn gweithredu’n annibynnol o lywodraethau. Rydym yn sefydliad arbenigol ac awdurdodol a chawn ein cydnabod fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol, tystiolaeth a dadansoddi.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr hyblyg a chynhwysol. Rydym yn dathlu gwahaniaeth, yn cofleidio amrywiaeth ac yn cefnogi pob un o’n pobl i ffynnu yn y gwaith. Os yw hyn yn swnio’n ddiddorol - ymunwch â ni!

Disgrifiad Swydd

Rydym ar hyn o bryd yn edrych am rywun i ymuno â’n tîm Cymru, sydd yn rhannu’n gwerthoedd o degwch, urddas a pharch ac yn gallu gweithio gyda ni i adeiladu ar ein llwyddiannau, gan sicrhau y gwireddir ein gweledigaeth.

O fewn Cymru, Strategaeth Gorfforaethol a Rhwydwaith Polisi, bydd yr Uwch Swyddog Cyswllt yn cefnogi tîm Cymru i gyflenwi’r cynllun strategol a chyflawni gofynion trefn llywodraethu ac ysgrifenyddiaeth yn codi o Ddeddf Cydraddoldeb 2006 i fod â Phwyllgor Cymru statudol. 

Bydd y rôl yn darparu ysgrifenyddiaeth i Bwyllgor Cymru a rheoli ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn darparu cyfathrebiadau.

Mae tîm Cymru yn gyfrifol am holl waith y Comisiwn yng Nghymru.

Cyfrifoldebau

Mae’r cyfrifoldebau allweddol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys:  

•      Darparu cymorth llywodraethu a chymorth ysgrifenyddiaeth i Bwyllgor Cymru a Chomisiynydd Cymru’r CCHD, gan gynnwys goruchwylio agendau, cymryd cofnodion a chydlynu strategaeth ymgysylltu’r Pwyllgor.

•      Rheoli ymgysylltu â rhanddeiliaid gan gynnwys cynnal cronfa ddata, trefniant digwyddiadau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a rhwydweithiau allanol wrth gyflenwi nodau cynllun strategol y Comisiwn.

•      Rheoli cyfathrebiadau yng Nghymru i fanteisio i’r eithaf ar effaith prosiectau, allbynnau a deilliannau, gan godi effaith ein llwyddiannau gyda’n rhanddeiliaid a chodi proffil gwaith y Comisiwn yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys datblygiad a chyflenwad cynlluniau gweithredu cyfathrebiadau gyda chyswllt y cyfryngau, diweddaru cynnwys y wefan a rheoli cyfrif y cyfryngau cymdeithasol.

Buddion

Y cyflog ar gyfer y rôl hon yw £31,015.68

Gellid cynnig eu cyflog cyfredol i’r sawl sydd yn ymuno â ni o’r Gwasanaeth Sifil ar drosglwyddiad ar yr un lefel, pan yn bosib, a dim ond wrth fodloni gofynion ein canllaw cyflog cychwynnol.

 • Ystod o batrymau gweithio hyblyg

 • Hawl gwyliau blynyddol o 30 diwrnod (wedi’i gyfraddio ar gyfer cyflogeion rhan amser), ac 8 Gŵyl y Banc y flwyddyn

 • Mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a chynlluniau pensiwn partneriaeth

 • Rhaglen Cymorth i Gyflogai, ac ystod o gynigion lles cyflogai

 • Benthyciadau tocyn tymor

 • Porthol Buddion Cyflogai, gan gynnwys seiclo i’r gwaith, rhoi i elusennau, gostyngiadau i’r gampfa ac arbedion manwerthu cyflogai

 • Taliad tanysgrifiadau proffesiynol

 • Mwy o opsiynau absenoldeb rhiant

 • Gweithwyr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

 • Mynediad i Ddysgu’r Gwasanaeth Sifil ac ystod o opsiynau Dysgu a Datblygu cynhwysfawr

 • Mynediad i borthol Swyddi Gwasanaeth Sifil

Sut i wneud cais

 Os dyma’r rôl i chi, darllenwch y Pecyn Ymgeisydd a atodwyd am fwy o wybodaeth a chyflwynwch eich cais heddiw!

Cewch eich asesu yn erbyn ein sgiliau craidd (Arweinyddiaeth, Rheoli Cyflenwi ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid) a’r wybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd yn ofynnol ar gyfer y rôl yn y ffurflen gais. Darparwch dystiolaeth ac enghreifftiau o’ch hanes gweithio neu agweddau eraill eich bywyd i arddangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf sydd yn ofynnol.

Cynllun Gwarantu Cyfweliad (GIS)

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd achrededig ac felly yn gweithredu Cynllun Gwarantu Cyfweliad (GIS) i ymgeiswyr ag anabledd. Am ragor o wybodaeth ewch i -https://www.equalityhumanrights.com/en/careers/guaranteed-interview-scheme  

Os hoffech wneud cais o dan y Cynllun Gwarantu Cyfweliad neu ofyn am addasiad rhesymol, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.   

Os oes angen fersiwn hygyrch amgenach o’r ffurflen gais arnoch neu hoffech drafod eich cais neu addasiad rhesymol  – cysylltwch â ni drwy e-bost i recruitment@equalityhumanrights.com neu ffonio ar 0161 829 8100.

Diversity in our workforce

Yn y Comisiwn, rydym yn falch o’n gweithle cynhwysol lle rydym yn dathlu gwahaniaeth, yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb a lle gall pobl o bob cefndir lwyddo. Ni fyddwn yn derbyn gwahaniaethu nac aflonyddu, a seilir pob un o’n penderfyniadau recriwtio ar gystadleuaeth deg ac agored, gan benodi ar haeddiant. Rydym wedi ymrwymo i dyfu’n gweithle’n bellach drwy sicrhau bod y pibellau doniau ar gyfer ein huwch rolau mor amrywiol a chynhwysol ag y gallant fod. Croesawn geisiadau gan bawb ac yn annog pobl anabl a phobl o gefndir lleiafrifoedd ethnig i wneud cais. Mae hyn i sicrhau ein bod yn cymryd camau positif er mwyn cyflawni’n nod gyfreithlon o gynrychioliad cytbwys yn ein gweithlu ar yr uwch raddau.

Removing bias from the hiring process

 • Your application will be anonymously reviewed by our hiring team to ensure fairness
 • You won't need a CV to apply to this job

Applications closed Wed 26th Jan 2022

x

Removing bias from the hiring process

 • Your application will be anonymously reviewed by our hiring team to ensure fairness
 • You won't need a CV to apply to this job

Start your de-biased application