Senior Associate - Human Rights, Wales

Equality and Human Rights Commission

Location Cardiff (CF14 3UZ)
Salary £40,160.28
Team Three Nations - Wales
  • Closing: 11:55pm, 28th May 2023 BST

Job Description

About us

We are Britain’s national equality regulator and a United Nations accredited ‘A status’ national human rights institution.

We uphold people’s rights without fear or favour. We use the full force of our legal powers to defend people from unfair or unequal treatment and to challenge breaches of the law. We advise on developing laws and provide guidance, training and support to enable compliance.

We bring people together to create change. We work with employers, governments and a wide range of organisations, to promote understanding of equality and human rights and we support them to make improvements in practice.

Our new strategy for 2022-25 gives us a strong platform to show that we will use our powers to protect and promote equality and human rights, and that we have identified the main challenges in society where we can make a difference in our role as a regulator.

Overview of the role and responsibilities

Working as a Senior Associate at the Equality and Human Rights Commission, you will contribute to and/or lead work in support of the delivery of our Business Plan. Our Senior Associates have many opportunities for autonomy and responsibility and are able to work effectively across the Commission, contributing to the success of our projects and/or specialist areas of work. Working flexibly and collaboratively, you will be a self-starter who requires minimal supervision and oversight from senior colleagues. You will continue to hone your judgement and professional/technical skills, taking pride in your work and supporting/developing others.

You will:

·         Research, gather, analyse and evaluate evidence and policy developments and contribute to the writing of reports to ensure our UN Treaty Monitoring reflects the key human rights challenges and progress in Wales and contribute to UN evidence sessions as required.

·         Advise Welsh Government and public bodies on implementing recommendations made by UN Treaty Committee and embedding human rights approaches into public services

·         Lead on the maintenance and updating of the Human Rights Tracker pages for Wales and deliver training and capacity building sessions on its use, externally and internally.

·         Contribute human rights perspectives and agreed recommendations to consultations and reports, including Is Wales Fairer? Lead on consultation development as appropriate

·         Contribute Wales evidence, information and horizon scanning to GB human rights led projects and work collaboratively across the Commission.

·         Lead on, and where appropriate manage, contracts for the development of civil society shadow reports on UN Treaties, and human rights research in Wales.

·         Lead on scoping and developing an human rights based approach in liaison with GB colleagues for application across the Commission and externally.

·         The post holder may be required to take on additional responsibilities as and when, required, for example leadership of a protected characteristic or an area of priority focus.

Knowledge, Skills and Experience

The role requires a good understanding of human rights, international human rights standards and human rights approaches in Wales. You will need to build strong relationships with internal and  external stakeholders, be able to demonstrate good planning and organisational skills, impartiality and professionalism, resilience and the ability to prioritise and deliver at pace while working on different projects simultaneously. You will need to have the confidence to engage with senior leaders as well as the ability to persuade and influence to drive change and improvement.

Experience, Knowledge and Skills required include:

Essential

·         Strong understanding and knowledge of the policy and legislative framework in Wales and the dynamics of devolution, including the system, processes and procedures of Welsh Parliament and Welsh Government.

·         Demonstrable experience of advising the Welsh Government and Welsh Parliament.

·         Experience of researching and writing effective briefings and reports ensuring they are technically and legally compliant

·         Ability to research and analytically examine complex information, identify critical evidence and translate into policy recommendations

·         Ability to communicate complex concepts and policy recommendations to stakeholders in order to influence change

·         Excellent communications skills with the ability to produce written work of a high standard tailored to the needs of different audiences and across different media

·         Excellent planning and organisational skills and an ability to prioritise and deliver at pace while working on different projects simultaneously.

·         Ability to work effectively as part of a multi-functional team

Benefits

In addition to a competitive salary, we offer a range of benefits including flexible working patterns, 30 days annual leave plus 8 bank holidays (full time FTE), access to the Civil Service Pension Scheme and partnership pension schemes, and enhanced parental leave benefits. More information can be found in the candidate pack.

How to apply

If this sounds like the role for you, please review the attached Candidate Pack or more information and submit your application today! The Welsh version of the pack can be found here.

If you have any questions, please contact please contact Becky Roberts, HR & Resourcing Officer, Becky.Roberts@equalityhumanrights.com

Disability Confident Leader

As a Disability Confident Leader, the Equality and Human Rights Commission offers an interview for people with disabilities (as defined by the Equality Act 2010 and The Disability Discrimination Act 1995 (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2004) and who meet the minimum criteria for this appointment.

Where high numbers of applications are received, the candidates that best meet the minimum criteria for the role may only be invited to interview. If you wish to apply for consideration under this scheme, please complete the appropriate section on the online application form. This will enable us to make the appropriate arrangements, if necessary.

If you require an alternative accessible version of the application form or wish to discuss your application or reasonable adjustment – please contact us by email at Peoplehelpdesk@equalityhumanrights.com or by telephone on 0161 829 8100

Diversity in our workforce

At the Commission, we are proud of our respectful workplace that values the contribution of all our staff, whatever their background.  We do not tolerate discrimination or harassment. Our recruitment decisions are based on fair, open competition, with appointment on merit. We welcome applications from everyone to ensure we achieve a balanced representation in our workforce in all grades.

Ynghylch y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ni yw rheoleiddiwr cydraddoldeb cenedlaethol Prydain ac yn sefydliad hawliau dynol cenedlaethol achrededig ‘statws A’ gan y Cenhedloedd Unedig.

Rydym yn cynnal hawliau pobl yn ddiduedd. Rydym yn defnyddio grym llawn ein pwerau cyfreithiol i amddiffyn pobl rhag triniaeth annheg neu anghyfartal ac i herio achosion o dorri’r gyfraith. Rydym yn cynghori ar ddatblygu cyfreithiau ac yn darparu arweiniad, hyfforddiant a chymorth i alluogi cydymffurfiaeth.

Rydym yn dod â phobl ynghyd i greu newid. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr, llywodraethau ac ystod eang o sefydliadau, i hyrwyddo dealltwriaeth o gydraddoldeb a hawliau dynol ac rydym yn eu cefnogi i wneud gwelliannau wirioneddol.

 Mae ein strategaeth newydd ar gyfer 2022-25 yn rhoi llwyfan cryf inni ddangos y byddwn yn defnyddio ein pwerau i ddiogelu a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol, a’n bod wedi nodi’r prif heriau mewn cymdeithas lle gallwn wneud gwahaniaeth yn ein rôl fel rheoleiddiwr.

Trosolwg o'r rôl a'r cyfrifoldebau

Gan weithio fel Uwch Gydymaith yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, byddwch yn cyfrannu at a/neu’n arwain gwaith i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein Cynllun Busnes. Mae gan ein Uwch Gymdeithion lawer o gyfleoedd ar gyfer ymreolaeth a chyfrifoldeb a gallant weithio'n effeithiol ar draws y Comisiwn, gan gyfrannu at lwyddiant ein prosiectau a/neu feysydd gwaith arbenigol. Gan weithio'n hyblyg ac ar y cyd, byddwch yn berson hunan-gychwynnol sydd angen ychydig iawn o oruchwyliaeth gan uwch gydweithwyr. Byddwch yn parhau i fireinio eich crebwyll a'ch sgiliau proffesiynol/technegol, gan ymfalchïo yn eich gwaith a chefnogi/datblygu eraill.

Byddwch yn:

·         Ymchwilio, casglu, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth a datblygiadau polisi a chyfrannu at ysgrifennu adroddiadau i sicrhau bod ein Monitro Cytuniadau y CU yn adlewyrchu'r heriau hawliau dynol allweddol a'r cynnydd yng Nghymru a chyfrannu at sesiynau tystiolaeth y CU yn ôl yr angen.

·         Cynghori Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus ar weithredu argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Cytuniadau y CU a gwreiddio dulliau hawliau dynol mewn gwasanaethau cyhoeddus

·         Arwain ar gynnal a diweddaru tudalennau Traciwr Hawliau Dynol Cymru a darparu sesiynau hyfforddi a meithrin gallu ar sut i'w defnyddio, yn allanol ac yn fewnol.

·         Cyfrannu safbwyntiau hawliau dynol ac argymhellion y cytunwyd arnynt i ymgynghoriadau ac adroddiadau, gan gynnwys A yw Cymru'n Decach? Arwain ar ddatblygiad ymgynghori fel y bo'n briodol

·         Cyfrannu tystiolaeth, gwybodaeth a sganio'r gorwel o Gymru at brosiectau hawliau dynol Prydain Fawr a chydweithio ar draws y Comisiwn.

·         Arwain ar, a lle bo'n briodol rheoli, contractau ar gyfer datblygu adroddiadau cysgodol cymdeithas sifil ar Gytuniadau'r CU, ac ymchwil hawliau dynol yng Nghymru.

·         Arwain ar gwmpasu a datblygu dull seiliedig ar hawliau dynol mewn cysylltiad â chydweithwyr ym Mhrydain Fawr i'w gymhwyso ar draws y Comisiwn ac yn allanol.

·         Efallai y bydd angen i ddeiliad y swydd ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol yn ôl yr angen, er enghraifft arwain nodwedd warchodedig neu faes blaenoriaethol.

Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad:

Mae’r rôl yn gofyn am ddealltwriaeth dda o hawliau dynol, safonau hawliau dynol rhyngwladol a dulliau hawliau dynol yng Nghymru. Bydd angen i chi feithrin perthnasoedd cryf â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, gallu dangos sgiliau cynllunio a threfnu da, didueddrwydd a phroffesiynoldeb, gwydnwch a'r gallu i flaenoriaethu a chyflawni'n gyflym wrth weithio ar brosiectau gwahanol ar yr un pryd. Bydd angen i chi fod â'r hyder i ymgysylltu ag uwch arweinwyr yn ogystal â'r gallu i berswadio a dylanwadu i ysgogi newid a gwelliant.

Mae’r Profiad, Gwybodaeth a Sgiliau sydd eu hangen yn cynnwys:

Hanfodol

·         Dealltwriaeth a gwybodaeth gref am y fframwaith polisi a deddfwriaethol yng Nghymru a deinameg datganoli, gan gynnwys system, prosesau a gweithdrefnau Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru.

·         Profiad amlwg o gynghori Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru.

·         Profiad o ymchwilio ac ysgrifennu briffiau ac adroddiadau effeithiol gan sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n dechnegol ac yn gyfreithiol

·         Y gallu i ymchwilio ac archwilio gwybodaeth gymhleth yn ddadansoddol, nodi tystiolaeth feirniadol a'i throsi'n argymhellion polisi

·         Y gallu i gyfleu cysyniadau cymhleth ac argymhellion polisi i randdeiliaid er mwyn dylanwadu ar newid

·         Sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda'r gallu i gynhyrchu gwaith ysgrifenedig o safon uchel wedi'i deilwra i anghenion gwahanol gynulleidfaoedd ac ar draws gwahanol gyfryngau

·         Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol a'r gallu i flaenoriaethu a chyflawni'n gyflym wrth weithio ar brosiectau gwahanol ar yr un pryd.

·         Y gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm aml-swyddogaeth

Amrywiaeth yn ein gweithlu

Yn y Comisiwn, rydym yn falch o’n gweithle parchus sy’n gwerthfawrogi cyfraniad ein holl staff, beth bynnag fo’u cefndir. Nid ydym yn goddef gwahaniaethu nac aflonyddu. Mae ein penderfyniadau recriwtio yn seiliedig ar gystadleuaeth deg, agored, gyda phenodiad ar sail teilyngdod. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb i sicrhau ein bod yn cael cynrychiolaeth gytbwys yn ein gweithlu ar bob gradd.

Arweinydd Hyderus o ran Anabledd

Fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynnig cyfweliad i bobl ag anableddau (fel y’u diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (Diwygio) (Gogledd Iwerddon) 2004) ac sy’n bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y penodiad hwn. 

Lle derbynnir niferoedd uchel o geisiadau, dim ond yr ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y rôl orau y gellir eu gwahodd i gyfweliad. Os hoffech wneud cais am ystyriaeth o dan y cynllun hwn, cwblhewch yr adran briodol ar y ffurflen gais ar-lein. Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau priodol, os oes angen.

Os oes angen fersiwn hygyrch arall o’r ffurflen gais arnoch neu os hoffech drafod eich cais neu addasiad rhesymol – cysylltwch â ni drwy e-bost yn Peoplehelpdesk@equalityhumanrights.com neu dros y ffôn ar 0161 829 8100.

Removing bias from the hiring process

Applications closed Sun 28th May 2023

x

Removing bias from the hiring process

  • Your application will be anonymously reviewed by our hiring team to ensure fairness
  • You won't need a CV to apply to this job

Applications closed Sun 28th May 2023